GOLI.cz


Srovnme.cz
Najdete ns na Twitteru Najdete ns na Facebooku
Aktuln v diskusch:
Mirek | 19:13
Pkon reciveru ve standby
Robert Klem | 10:53
zapojen TV-set top box-DVD rekorder
Milo Vacek | 14:13
TA 8200
Vlasta | 16:01
Stoup znatelnost rozmazanosti obrazu rychlch scn s vt uhlopkou?
TV tip:Sout o fotoapart Samsung NV24HD
audio + video / digitln foto 2.9.2008 Redakce

Samsung NV24HD je kompaktn fotoapart, s nm mete natet filmy ve vysokm rozlien 720p / H.264 a ve stereo zvuku. Samsung NV24HD dky kodeku H.264 dosahuje nejvy istoty filmu a nejir palety vrnch barev. Samsung NV24HD je vybaven irokohlm objektivem 24mm, dky nmu lehce podte i skupinov fotografie v uzavenm prostoru. Nevhejte, zastnte se na soute a fotoapart me bt v!


Sout o Samsung NV24HD


Prvn kompakt ve vysokm rozlien s AMOLED displejem! Stylov kompaktn fotoapart v minimalistickm designu.

Samsung NV24HD je kompaktn fotoapart, s nm mete natet filmy ve vysokm rozlien 720p / H.264 a ve stereo zvuku. Samsung NV24HD dky kodeku H.264 dosahuje nejvy istoty filmu a nejir palety vrnch barev. Samsung NV24HD je vybaven irokohlm objektivem 24mm, dky nmu lehce podte i skupinov fotografie v uzavenm prostoru.

K dokonalosti Samsung NV24HD pat i 2,5AMOLED displej s nejvy kvalitou zobrazen barev a maximlnm kontrastem. Celokovov tlo Samsung NV24HD a kompaktn minimalistick design dotykovch ovldacch prvk svm drsnm povrchem odhaluje kvalitn slitinu a pi focen nekloue z ruky.

Otzka:
Jakmi objektivy jsou vybaveny pikov fotoaparty a kamery Samsung?
a) Carl Zeiss
b) Schneider Kreuznach
c) Leica

Do soute budou zaazeny SMS zprvy doruen na tel. slo: +420 775 333 333 v pesn uvedenm tvaru: S samsung .otzky/ odpov (S samsung 1/x)


www.samsung.cz


Pravidla soute
Organiztorem soute je: TRADE & LEISURE PUBLICATIONS,spol.s r.o. se sdlem Praha 8, Pernerova 149/35, PS: 18600 I: 49711881 (dle jen organiztor).

Sout probh do 31.09. 2008 a je urena tenm asopisu Stereo & Video, kte spln podmnky tto soute. Do soute budou zaazeny SMS zprvy doruen na ne uveden
tel. slo +420 775 333 333 v pesn uvedenm tvaru:

S samsung .otzky/ odpov (S samsung 1/x)

Pro dnou ast v souti je teba splnit nsledujc podmnky:
Po ukonen cel soute postupuj do finle ti teni, kte sprvn odpovdli na vechny znalostn otzky.
Vppad vce shodnch odpovd na danm vhernm poad bude z tchto odpovd urena ta odpov, kter byla v danm soutnm obdob odeslna nejdve, tj. bude rozhodovat datum a as SMS zprvy. Pozdji odeslan SMS zprva sestupuje na dal poad. Pokud by ani toto kritrium nebylo rozliujc, rozhodne o vherci na danm poad dal kvzov otzka.

Ti vherci zskaj:
kompaktn fotoapart SAMSUNG NV24HD

Vhra bude vhercm zaslna do 31.10.2008. Nen mon poadovat msto vher finann plnn.

Vhry nelze vymhat soudn cestou. Organiztor nenese dnou odpovdnost za jakkoli rizika a zvazky souvisejc s vhrou a jejm uvnm.

Ze soute jsou vyloueni vichni zamstnanci organiztora. V ppad, e se vhercem stane osoba, kter je zamstnancem organiztora, vhra nen platn a neped se.

ast v souti projevuje kad soutc svj souhlas s jejmi pravidly a s tm, e organiztor i jm poven subjekt je oprvnn bezplatn uveejnit jmna, podobizny a obrazov i zvukov zznamy vherc ve sdlovacch prostedcch a v propaganch materilech organiztora po dobu 2 let od skonen tto soute.

astnk odeslnm SMS zprvy udluje dobrovoln v souladu se zkonem . 101/2000 Sb. o ochran osobnch daj souhlas s bezplatnm zpracovnm osobnch daj poskytnutch v rozsahu tto soute spolenosti TRADE & LEISURE PUBLICATIONS,spol.s r.o. se sdlem Praha 8, Pernerova 149/35, PS: 18600 jakoto sprvcem za elem vyhodnocen soute a dalho marketingovho zpracovn, tj. nabzen vrobk a slueb a zasln informac o marketingovch akcch, zahrnujc i telefonick kontaktovn a zasln obchodnch sdlen prostednictvm SMS zprv, email, jako i dalch elektronickch prostedk, a to po dobu 10-ti let od udlen souhlasu. astnk soute, kter poskytl sprvci osobn daje, m prvo pstupu k osobnm dajm a dal prva dle 11, 21 zk. . 101/2000 Sb.. Udlen souhlasu je dobrovoln a astnk me tento souhlas kdykoli bezplatn na adrese sprvce odvolat.

Organiztor je oprvnn sout kdykoli zmnit, zruit i upravit jej pravidla.

Organiztor neodpovd za zsilky potou nedoruen, ztracen i pokozen. Vymhn asti v souti soudn cestou je vyloueno. Na soutn zsilky nesplujc podmnky soute nebude brn zetel.

Tato pravidla jsou pro kadho astnka zvazn.

Hodnocen ten 5 bod - nejvy poet
bodov prmr: 3.02     hodnotilo ten: 3607     body:  1 | 2 | 3 | 4 | 5
Komente k lnku